اسفند(حوت) 19 فوریه - 20 مارس
اسفند(حوت) 19 فوریه - 20 مارس
بهمن (دلو) 20 ژانویه - 18 فوریه
بهمن (دلو) 20 ژانویه - 18 فوریه
دی (بزکوهی) 21 دسامبر - 19 ژانویه
دی (بزکوهی) 21 دسامبر - 19 ژانویه
آذر (قوس)23 نوامبر - 20 دسامبر
آذر (قوس)23 نوامبر - 20 دسامبر
آبان (عقرب) 23 اکتبر - 22 نوامبر
آبان (عقرب) 23 اکتبر - 22 نوامبر
مهر (ترازو) 23 سپتامبر - 22 اکتبر
مهر (ترازو) 23 سپتامبر - 22 اکتبر
شهریور (باکره) (سنبله)22 آگوست - 22 سپتامبر
شهریور (باکره) (سنبله)22 آگوست - 22 سپتامبر
مرداد (شیر) (اسد) 21جولای - 21 اوت
مرداد (شیر) (اسد) 21جولای - 21 اوت
تیر :خرچنگ (سرطان) 21 ژوئن - 20 جولای
تیر :خرچنگ (سرطان) 21 ژوئن - 20 جولای