سنگ اصلی
فیروزه کرمان
فیروزه کرمان S10168
سنگ اصلی
فیروزه کرمان
فیروزه کرمان S10167
سنگ اصلی
فیروزه کرمان
فیروزه کرمان S10099
سنگ اصلی
فیروزه کرمان
فیروزه کرمان S10098
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9669
سنگ اصلی
فیروزه کرمان
فیروزه کرمان S9668
سنگ اصلی
فیروزه کرمان
فیروزه کرمان S9667
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9651
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9650
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9649
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9648
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9647
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9646
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9645
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9644
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9643
سنگ اصلی
فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور S9642
سنگ اصلی
فیروزه کرمان
فیروزه کرمان S9612
سنگ اصلی
فیروزه کرمان
فیروزه کرمان S9611