نگین اصلی
انگشترنقره
شرف وشمس
انگشتر نقره با نگین شرف شمس N9625
سنگ اصلی
انگشتر نقره
شرف وشمس
انگشتر نقره با نگین شرف شمس N9624
سنگ اصلی
انگشترمردانه
شرف و شمس
انگشتر نقره با نگین شرف شمس N9623
سنگ اصلی
انگشترمردانه
شرف وشمس
انگشتر نقره با نگین شرف شمس N9622
سنگ اصلی
انگشترمردانه
شرف و شمس
انگشتر نقره با نگین شرف شمس N9621