شیر و خورشید
گردنبند شیر و خورشید
مدال گردنبندی نقره با طرح شیر وخورشید  N5701